KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ

 

Tổ chức

Hoạt động Khoa học – Công nghệ tại TDTU với định hướng trở thành đại học nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế

CHI TIẾT

 

Nguồn lực

Con người, nguồn tài chính, các dịch vụ Khoa học-Công nghệ và tổ chức tài trợ cho hoạt động nghiên cứu tạiTDTU

CHI TIẾT

 

Sản phẩm

Bằng sáng chế, bài báo khoa học, sản phẩm chuyển giao Khoa học – Công nghệ và các khóa học chuyên gia

CHI TIẾT