HỢP TÁC QUỐC TẾ

.

 

Hợp tác quốc tế về giáo dục

Hợp tác giáo dục bậc sau đại học, đại học và trao đổi ngắn hạn

CHI TIẾT

 

Hợp tác quốc tế về nghiên cứu

Các chương trình và dự án hợp tác nghiên cứu với các đại học và tổ chức quốc tế khác

CHI TIẾT

 

Phát triển đối tác quốc tế

Mở rộng hợp tác với các đại học top 500 thế giới

CHI TIẾT

NHÂN LỰC QUỐC TẾ

.

 

Chính sách phát triển nguồn nhân lực quốc tế

Tăng cường tuyển dụng nhân sự quốc tế và quốc tế hóa nguồn nhân lực tại chỗ

 

Thông tin nhân sự quốc tế

Thông tin về giảng viên, chuyên gia quốc tế đang làm việc tại TDTU

 

Thông tin tuyển dụng quốc tế

Tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia quốc tế